Behovskalkylator

Behovskalkylator

 

Beräkning av assistanstimmar är en process standardiserad i lagstiftning. Utförandet av beräkningen genomförs ofta manuellt och är mycket tidskrävande.

 

Genom att kombinera lagstadgad metod med modern teknik kan den matematiska metoden automatiseras. Det manuella arbetet med beräkning och efterkontroll kan strykas och biståndshandläggarens tid kan istället läggas på andra uppgifter.  

 

De bedömda hjälpbehoven matas in i web-applikationen och resultatet är ett garanterat korrekt beslutsunderlag.

Det här halverar vår handläggningstid!