Kvalitetsgranskning

Vi erbjuder handledning, rättshjälp vid överprövningar och kvalitetssäkring

Tommie Ekered arbetar med juridiska frågor kring förvaltningsrätt och funktionshinderomsorg. 


Tommie är chefsjurist i Juristbyrån Ekered & Co och även delägare i

e-beslut AB. Tommie har i närmare tio år arbetat på Försäkringskassan med omprövningar inom socialförsäkringen och som beslutsfattare inom assistansersättning.


Sedan två år tillbaka arbetar Tommie med handledning, utbildning, kvalitetssäkring, rättsutredning och som juridiskt biträde åt exempelvis kommuner i ärenden som gäller bland annat LSS och förvaltningsrätt.

Kvalitetsgranskning inom LSS, personlig assistans


En extern granskning ger ett mer objektivt resultat än en intern granskning. Den ökar rättssäkerhet samtidigt som den höjer kvaliteten på beslutsfattandet.

 

Kvalitetsgranskningsuppdrag av personlig assistans bör utföras utifrån bland annat följande problemställningar:

  • Innehåller ärendet tillräckligt beslutsunderlag utifrån exempelvis:
    • utredningssamtal
    • uppgifter från hälso- och sjukvården

 

  • Hur ser kommunens handläggning och bedömning ut vid exempelvis:
    • personkretsbedömning
    • beräkning av tidsåtgång för behov

 

Det finns även möjlighet att titta på andra problemställningar utifrån kommunens egna önskemål.


Underlag och urval

Aktgranskning sker utifrån förvaltningen tillhandahållna underlag motsvarande överenskommet antal ärenden.

 

Vår rekommendation är att granska de ärenden där beslut fattats under föregående år och fram till dagens datum. Då får man en nulägesrapport som man kan utgå från vid en uppföljning.

 


Analys och rapport

Resultatet av granskningen redovisas i en rapport som även presenterar rekommenderade åtgärder utifrån  analyserat underlag.

 

Rekommendationerna kommer att vara både generella utifrån den samlade bilden av de kommuner vi arbetat mot tidigare men framförallt kommer det handla om förbättringsförslag av handläggningen och utredning utifrån ärendena som granskats.

 


Sekretess

I uppdraget ingår ärendegranskning på individuppgiftsnivå vilket betyder att det kommer lyda under socialtjänstens sekretess, såväl under som efter genomfört uppdrag. Sekretessförbindelse upprättas före uppdragets uppstart.