Behovskalkylator

Behovskalkylator

Molnbaserat verktyg för dig som bedömer personlig assistans.

Behovskalkylator

 

Genom att kombinera lagstadgad metod med modern teknik kan beräkning av personlig assistans automatiseras. Det manuella arbetet med beräkning och efterkontroll kan strykas och biståndshandläggarens tid kan istället läggas på andra uppgifter.  

 

De bedömda hjälpbehoven matas in i web-applikationen och resultatet är ett garanterat korrekt beslutsunderlag utan någon manuell beräkning över huvud taget.


Behovskalkylator uppdateras kontinuerligt med eventuella förändringar i lag och praxis.


Biståndshandläggaren behöver inte vara instatt i hur beräkningen ska göras. Behovskalkylator har ett antal inbyggda säkerhetsspärrar som kraftigt minskar den mänskliga faktorns inflytande. 

Avancerad under ytan!


Vi har ansträngt oss för att skapa ett lättlärt och enkelt verktyg som inte bara summerar behovstider utan också ökar säkerheten genom smarta kontroller av de inmatade värdena.


I bildspelet till höger visas exempel från användning av Behovskalkylator (fingerade värden). 


Som exempel på våra inbyggda säkerhetskontroller kan nämnas att handläggaren inte missar röda helgdagar när de inträffar på en vardag. Vi kontrollerar också att den vakentid kontra nattvila som anges inte överskrids av de angivna behoven.


De här funktionerna och flera ökar säkerheten och gör biståndshandläggarens arbete enklare och tryggare. Det går till exempel se hur många timmar och minuter som ska anges på behoven väntetid och beredskap om full teckning av personlig assistans är aktuellt.


Det slutgiltiga resultatet kan skrivas ut och ger en mycket detaljerad bild av hur behoven ser ut. Handläggaren väljer själv om det genomsnittsliga värdet ska redovisas per dygn, vecka, månad, halvår eller år. Resultatet visar utifrån valet hur många timmar och minuter som är grundläggande hjälpbehov, andra personliga behov eller väntetid och beredskap. Även angiven dubbel assistans särredovisas under korrekt rubrik.


Redovisningen och slutresultatet utgör ett utmärkt kommuniceringsunderlag.  

Klicka för större bild

Inloggning
Inloggning
Varje handläggare loggar in i tjänsten enkelt från sin arbetsplats, surfplatta eller annan dator med tillgång till internet.
Ärendehistorik
Ärendehistorik
Varje beräkning som görs i ett visst ärende sparas. En ny beräkning kan skapas med en tidigare beräkning som underlag.
Skapa perioder och typdagar
Skapa perioder och typdagar
Grunden för varje ärende, vilken tidsperiod och vilka olika typer av dagar som ingår i perioden anges. Även hur många vakna timmar per dag.

Vid felaktiga värden hindras fortsatt användning med meddelande om orsaken (röd text).
Typdag 1
Typdag 1
Varje typdag fylls sedan i separat.

Första typdagens värden anges. Även dubbel assistans anges på samma sida.

Många av de vanligaste grundläggande behoven är redan listade. I exemplet har fiktiva värden ifyllts i demonstrationssyfte. Nya behov kan läggas till vid behov.
Typdag 1
Typdag 1
Om andra personliga behov ska anges görs detta på den aktuella typdagen.

Längst ner på varje typdag presenteras den typdagens analys av brukarens angivna behov.

Om behovstiderna ger omöjliga värden förhindras fortsatt handläggning (röd text).

Om behovstiderna är möjliga men inte heltäckande för personens vakna tid görs handläggare medveten om detta (orange text).
Redovisning
Redovisning
Efter all data har fyllts i presenteras en redovisning av alla ifyllda behov och vilka tider som angivits. Det ger ett mycket bra kommunikationsunderlag likväl som ett utmärkt underlag att kontrollera angivna värden.
Resultat
Resultat
Beräkningen blir klar omedelbart och redovisas med relevant detaljering.

Notera att handläggaren väljer i vilken enhet den genomsnittsliga behovstiden ska redovisas, dag, vecka, månad, halvår eller år.
Administration
Administration
Administratörsrättigheter medger att personal inom den egna organisationen kan hantera valfritt antal användarkonton.

Även beräkningar och ärenden kan hanteras av administratören

Administratören har också kontroll över ytterligare funktioner såsom att ladda upp logotyp till dokumentationen eller utöka säkerheten genom att blockera åtkomst utanför det egna nätverket.

Aldrig mer dubbelarbete!


Behovskalkylator är en molntjänst. Därför kan du använda Behovskalkylator överallt, även när du inte är på kontoret. Det enda du behöver är en dator eller läsplatta ansluten till internet.


Minimera dubbelarbete genom att fylla i behoven direkt när du gör din bedömning, gärna redan ute hos kunden via en läsplatta. 


Behovskalkylatorn skapar en databas med samtliga uppgifter som matas in i ett visst ärende. Det betyder att när det är dags att förnya ett beslut eller justera tiden för beviljad personlig assistans behövs endast några få minuter för att uppdatera hela beräkningen. 


Databasen skapar nya möjligheter att följa ett ärende med god överskådlighet. Det gör att ett ärende kan hanteras av olika biståndshandläggare om behovet uppstår. Eftersom en tillfällig handläggare inte behöver vara insatt i ärendet vid en förnyad beräkning, eller inte heller behöver fylla i de behov som fortfarande är aktuella vidomräkningen, är den potentiella tidsvinsten för brukaren mycket god. 


Varje arbetsplats har full kontroll över sina egna ärenden och beräkningar. Ett ärende kan raderas, eller enbart en beräkning inom det ärendet. 

Säkerhet!


Fördelarna med molntjänst är många. Det krävs ingen installation och inga uppdateringar från användarnas sida. Molntjänster kräver dock ett gediget säkerhetstänk för att skydda den databas som även kan innehålla sekretessbelagd information.


All trafik mellan samtliga användare och utvecklare och databasen sker krypterat. Server och drift är placerad i Sverige. Vår serverleverantör är på god väg att implementera ISO27001 vilket beräknas vara klart tredje kvartalet 2020.


Vi kan erbjuda detaljerad information om de säkerhetssystem som skyddar servern. Kontakta oss för mer infomration.


Inloggning, administrativa rättigheter och återställning av backup

Inloggning sker just nu med epostadress och lösenord. Vi är öppna för att bygga in tvåfaktorsinloggning med kort varsel - med autentisering via SMS, epost eller tidsbaserade engångsnycklar vid önskemål.


Vi kan även integrera tjänsten med befintligt verksamhetssystem så långt det ankommer på oss. För mer information behöver er leverantör av ärendehanteringssystem konsulteras.


För varje kundorganisation skapas en administratör som har utökade rättigheter för den egna användaradministrationen. Administratören kan skapa och radera användare inom den egna administrationen samt ändra lösenord. En administratör kan också skapa ytterligare administratörer inom organisationen.


Vidare kan en administratör hantera organisationsspecifika inställningar gällande utökad säkerhet, ställa in logotyp för dokumentationen, samt hantera de ärende och beräkningar som organisationen äger i databasen.


Det är inte möjligt för användare inom en organisation att komma åt information eller andra användare inom någon annan organisation. Vissa uppgifter kräver insats från e-beslut AB. Exempelvis gäller detta om det uppstår behov av återskapande från backup.


GDPR

För e-beslut ABs roll behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas mellan er och oss. Sådant avtal kan tillhandahållas av oss om ni inte har önskemål om att annat ska användas.


Inga cookies samlar information om användandet av Behovskalkylator. Dock skapas en nödvändig cookie vid inlogg vilket krävs för tjänstens funktion.


Kundanpassning

Vi är öppna för era önskemål/kravspecifikationer. Vi har korta ledtider för både förändring och utveckling av Behovskalkylatorn. Lämnar ovan information något att önska är ni välkomna att nämna det för oss så ska vi undersöka möjligheterna att tillmötesgå de önskemålen.