SiteLock
Hem

Digitala hjälpmedel med sikte på nyttan för både brukare och förvaltning.

LÅT TEKNIKEN GÖRA JOBBET!

Genom att använda modern teknik kan komplicerade moment förenklas.


Vi skräddarsyr digitala lösningar som hjälper er uppfylla kravet på snabb, enkel, kostnadseffektiv och rättssäker myndighetsutövning.

Låt oss presentera

Vårt fantastiska räkneverktyg för beräkning av personlig assistans.

Behovskalkylatorn förkortar handläggningstiden och ökar rättssäkerheten i beslut inom personlig assistans.

För vem?


Behovskalkylator har skapats för biståndshandläggare som bedömer och beslutar om rätten till personlig assistans. 


Vår typiska kund är en kommuns social-, vård- eller omsorgsförvaltning. Nyttan är omedelbar och även Assistansbolag eller jurister som arbetar med dessa frågor faller inom vår kundkrets. 

Med vilken nytta?


Tid är pengar. Idag läggs åtskilliga timmar per ärende på manuella beräkningar. Genom att överlåta beräkningarna till en dator reduceras tidsåtgången, ofta till mindre än en kafferast.


Vid manuell beräkning är den mänskliga faktorn också ett orosmoment. Genom att använda Behovskalkylatorn upprättas en standard hos våra samtliga kunder där varje ärende beräknas på exakt samma vis med samma resultat oberoende av handläggare eller arbetsplats. En standard som till fullo lever upp till aktuell lag och praxis och därtill utgör en snabb, billig och rättssäker myndighetsutövning.


I våra kontakter med olika kommuners biståndshandläggare hör vi ofta hur beräkningen av de olika tidsbedömda behoven upplevs som stressande och tidskrävande. Genom att överlåta hela beräkningsmomentet till en dator förbättras även arbetsmiljön i och med att stressen minskar och mer tid kan läggas på övriga uppgifter.  

Till vilket pris?


Du som kund betalar ett abonemang för tjänsten så länge ni behöver den. 


Varje kommun arbetar olika 

Endast ett fåtal kommuner har en arbetskår som enbart arbetar med bedömning av bistånd enligt LSS. Därför vore ett pris baserat på användarlicenser ofördelaktigt för de flesta kommuner där biståndshandläggaren ofta handlägger många olika typer av ärende. 


Hur beräknas vårt pris?

För att skapa en balanserad kostnad för olika kommuner baseras därför kostnaden på invånarantal och kostnad för personlig assistans. Det gör att kommunens relativa betalningsförmåga och nytta av tjänsten avgör priset.


Exempelvis blir kostnaden för en kommun med många invånare men med liten budget för personlig assistans lägre än en jämförlig kommun med större kostnad för personlig assistans. Samtidigt får en mindre kommun med hög kostnad för personlig assistans ett lägre pris än en stor kommun med samma kostnad för personlig assistans. 


För bolag inom den privata sektorn fungerar det ungefär likadant men i betydligt mindre skala.


Det är också möjligt att köpa enstaka beräkningar som då genomförs av någon av  e-besluts experter. 


Investeringsstopp?

Dagens situation i våra kunders förvaltningar medger ofta inte nyinköp. Därför önskar vi försäkra oss om att investering i Behovskalkylator är en besparing för varje kund, inte en merkostnad. Kontakta oss så kan vi tala om hur mycket ni sparar i årsarbetstid på att abonnera på Behovskalkylator. 


Behovskalkylator ska vara en besparing - inte en investering! Vi tror ni kommer bli glatt överraskade av en offert från oss.


Läs mer

Vi hjälper er till nästa nivå!

Utbildingar, handledning och kvalitetsgranskningar

Vår kompetens blir er kompetens


Kompetensen hos våra kunsulter grundar sig i mångåriga universitetsutbildningar inom juridik och organisationsvetenskap samt erfarenheter från anställningar inom flertalet svenska myndigheter varav många år inom Försäkringskassan med befattning som beslutsfattare. Den samlade kompetensen har varit en förutsättning för att skapa vår behovskalkylator.Den expertis vi besitter delar vi gärna med oss av. Genom Juristbyrån Ekered & Co erbjuds utbildningar inom offentlig rätt i allmänhet, SOL och LSS i synnerhet samt asylrätt. Juristbyrån ägs och drivs av Tommie Ekered och Petter Åström.Genom den mångåriga erfarenheten som beslutsfattare på försäkringskassan erbjuds också handledning av biståndshandläggare där dessa ges tillfälle att diskutera pågående ärende och med vår konsult som coach  lära sig genomföra utredningar, bedömningar och fatta beslut utifrån gällande lag och praxis. Kvalitetsgranskning av redan fattade beslut tjänar till att tydliggöra hur de beslut som fattas inom kommunen står sig mot lagkrav och praxis. Detta är ett effektivt sätt att identifiera möjliga områden till förbättring. Vår erfarenhet är att kommuner ofta är mer generösa i sin bedömning än vad lagen kräver vilket kan leda till långvariga extrautgifter för en kommun.


Läs mer


Till Juristbyrån Ekered & Co.