Kvalitetsgranskning

Rätt beslut?

Vi erbjuder handledning, rättshjälp vid överprövningar och kvalitetssäkring.

Rätt direkt!


Det kan vara en kostsam erfarenhet att drabbas av ett vitesföreläggande. Ett bra sätt att undvika sådant är att försäkra sig om att verksamheten känner till och arbetar efter aktuella rättsliga principer och lagar. Hur väl känner ni till Förvaltningslagens bestämmelser eller Offentlighets och sekretesslagen?


Rätt beslut?


En annan pusselbit kan vara beslutsgranskning. Vår erfarenhet är att kommuner ofta är generösa i sina bedömningar vilket leder till felaktigt höga kostnader.


Vi kan hjälpa er säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i de beslut som fattas gällande insatser inom LSS och SOL.

Juridisk konsultation

Tommie Ekered arbetar med juridiska frågor kring förvaltningsrätt och funktionshinderomsorg. 


Tommie är chefsjurist i Juristbyrån Ekered & Co och även delägare i

e-beslut AB. Tommie har i närmare tio år arbetat på Försäkringskassan med omprövningar inom socialförsäkringen och som beslutsfattare inom assistansersättning.


Sedan två år tillbaka arbetar Tommie med handledning, utbildning, kvalitetssäkring, rättsutredning och som juridiskt biträde åt exempelvis kommuner i ärenden som gäller bland annat LSS och förvaltningsrätt. 

Mer om kvalitetsgranskning

En extern granskning ger ett mer objektivt resultat än en intern granskning. Den ökar rättssäkerhet samtidigt som den höjer kvaliteten på beslutsfattandet. Granskningen av personlig assistans utförs utifrån bland annat följande problemställningar:


Innehåller ärendet tillräckligt beslutsunderlag utifrån exempelvis:

    • utredningssamtal
    • uppgifter från hälso- och sjukvården

 

Hur ser kommunens handläggning och bedömning ut vid exempelvis:

    • personkretsbedömning
    • beräkning av tidsåtgång för behov

 

Det finns även möjlighet att titta på andra problemställningar utifrån kommunens egna önskemål.


Underlag och urval

Aktgranskning sker utifrån förvaltningen tillhandahållna underlag motsvarande överenskommet antal ärenden. Vår rekommendation är att granska de ärenden där beslut fattats under föregående år och fram till dagens datum. Då får man en nulägesrapport som man kan utgå från vid en uppföljning. Det ger också en bra inblick över vilka delar som är mest förtjänta av kompetenshöjande åtgärder.

 

Analys och rapport

Resultatet av granskningen redovisas i en rapport som även presenterar rekommenderade åtgärder. Rekommendationerna kommer att vara både generella utifrån den samlade bilden av de kommuner vi arbetat mot tidigare men framförallt kommer det handla om förbättringsförslag av handläggningen och utredning utifrån de ärenden som granskats.

 

Sekretess

I uppdraget ingår ärendegranskning på individuppgiftsnivå vilket betyder att det kommer lyda under socialtjänstens sekretess, såväl under som efter genomfört uppdrag. Sekretessförbindelse upprättas före uppdragets uppstart.